Schoonheidssalon Anja van Swelm | Algemene Voorwaarden
16041
page-template-default,page,page-id-16041,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge v13.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Algemene Voorwaarden Schoonheidssalon Anja van Swelm

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Anja van Swelm en een cliënt waarop Schoonheidssalon Anja van Swelm deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Schoonheidssalon Anja van Swelm aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Anja van Swelm neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Schoonheidssalon Anja van Swelm behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon Anja van Swelm zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Afspraken

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit uiterlijk 24 uur voor afgaande aan de behandeling aan Schoonheidssalon Anja van Swelm melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Anja van Swelm het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Schoonheidssalon Anja van Swelm de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Schoonheidssalon Anja van Swelm moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

Inspanningen

Schoonheidssalon Anja van Swelm zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Schoonheidssalon Anja van Swelm zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Betaling

Schoonheidssalon Anja van Swelm vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

Geheimhouding

Schoonheidssalon Anja van Swelm is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schoonheidssalon Anja van Swelm verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Anja van Swelm is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schoonheidssalon Anja van Swelm is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidssalon Anja van Swelm is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

Beschadiging & diefstal

Schoonheidssalon Anja van Swelm heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon Anja van Swelm meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon Anja van Swelm. Schoonheidssalon Anja van Swelm moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon Anja van Swelm de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon Anja van Swelm en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Anja van Swelm en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de verzie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.